หน้าหลัก ประวัติ อัตรากำลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร ik
  ข้อมูลทั่วไป
โครงการ foodsafety
 องค์ความรู้ KM
ข่าวส่งเสริมการเกษตร
 ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 สถิติการปลูกพืช
ระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุมประจำเดือน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนปฏิบัติงานรายบุคคล
 แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาอำเภอ
การระบาดศัตรูพืช
ศูนย์เรียนรู้ ฯ พอเพียง
สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการประจำตำบล
พืชฤดูแล้ง
เศรษฐกิจการคลัง
 ข้อมุลสถาบันเกษตรกร
 วิสาหกิจชุมชน 
สินค้า OTOP
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 สมุดโทรศัพท์
สำนักงานเกษตรอำเภอ
อำเภอเมืองลำพูน
อำเภอบ้านธิ
อำเภอป่าซาง
อำเภอบ้านโฮ่ง
อำเภอเวียงหนองล่อง
อำเภอลี้
อำเภอแม่ทา
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
Free Clockเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. นางสาวจันทร์ศรี จอมอิ่น เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนอำเภอทุ่งหัวช้าง บ้านจริญญา หมู่ 8  ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  2557  เวลา 09.00 น. นางสาวพรทิพย์ อินทะหลุก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมประธานคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอชุดเดิมและชุดใหม่ เดินทางเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ปี 2557-2558

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. นางสาวจันทร์ศรี จอมอิ่น เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง เพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาสภาพปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและที่ดินทำกินภาคการเกษตรของจังหวัดจังหวัดลำพูน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์  2557  เวลา 10.30 น. นางสาวจันทร์ศรี  จอมอิ่น  เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง  ร่วมกับนายวิทย์ธพงษ์ เปี้ยวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรพื้นเมือง พื้นที่  หมู่ 8 บ้านจริญญา ตำบลทุ่งหัวช้าง  เพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรพื้นเมือง ในส่วนเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยง อาหาร และการใช้ประโยชน์จากมูลสุกร และช่องทางการของตลาด ตลอดจนรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่ม
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวจันทร์ศรี จอมอิ่น เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมกับนางสาวพรทิพย์ อินทะหลุก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ออกเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวเกรียบว่าว (แบบจืด) ณ บ้านไม้ตะเคียน ตำบลทุ่งหัวช้าง เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนรับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานแก้ไขต่อไป

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวพรทิพย์ อินทะหลุก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง  ได้ออกพื้นที่ ณ ศาลาวัดทุ่งเป็ด หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งเป็ด ตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  เพื่อดำเนินการส่งมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรให้แก่เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ตามนโยบายกรมส่งเสริมที่ให้ดำเนินการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีข้อมูลทางการเกษตรเป็นของตนเองและนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการฟาร์ม การขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในกรณีเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 นางสาวจันทร์ศรี จอมอิ่น เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมงานกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร โดยจัดหน่วยแพทย์ออกปฏิบัติงานในการตรวจรักษาพยาบาล บริการด้านทันตกรรม ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมและแจกผ้าห่มเครื่องกันหนาวแก่ราษฏรผู้ประสบภัยหนาวบ้านแม่บอนใต้ หมู่ 10 ตำบลบ้านปวง
นางสาวจันทร์ศรี  จอมอิ่น  เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง  ร่วมกับนายวิทย์ธพงษ์ เปี้ยวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ พื้นที่  หมู่ 8 บ้านจริญญา ตำบลทุ่งหัวช้าง  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2557  เวลา 13.30 น. เพื่อให้คำแนะนำกลุ่มผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์เกี่ยวกับการดูแล  การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การปลูกพืชผักทางเลือกชนิดชนิดอื่นๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ตลอดจนรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่ม
วันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 08.30 น. นางสาวจันทร์ศรี จอมอิ่น เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำปี 2557
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ 8 บ้านจริญญา ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
นางสาวจันทร์ศรี จอมอิ่น เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ออกเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธ์ ในพื้นที่หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งหัวช้าง ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมรับฟังปัญหาการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธ์ ตลอดจนช่วยชี้แนะวิธีการ แนวทางแก้ไขให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธ์

นางสาวพรทิพย์ อินทะหลุก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง 
ได้ออกพื้นที่ ณ ศาลากลางบ้านดอยวงค์ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  เพื่อดำเนินการส่งมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรให้แก่เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ตามนโยบายกรมส่งเสริมที่ให้ดำเนินการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีข้อมูลทางการเกษตรเป็นของตนเองและนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการฟาร์ม การขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในกรณีเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 27 มกราคม 2557 นายถนอม สุริยะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง และตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ม.3    ตำบลทุ่งหัวช้าง   โดย นางสาวจันทร์ศรี จอมอิ่น เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

วันที่ 24 มกราคม 2557 นายวิทย์ธพงษ์  เปี้ยวงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ออกเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมรับฟังปัญหาการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมันฝรั่ง ตลอดจนช่วยชี้แนะวิธีการ แนวทางแก้ไขให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกมันฝรั่ง
วันที่ 23 มกราคม 2557 นางสาวจันทร์ศรี จอมอิ่น  เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลทุกตำบล   ร่วมปฏิบัติงานรับลงทะเบียนและร่วมปฏิบัติงานกิจกรรมต่าง ๆ ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ณ บริเวณสนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน
วันที่ 22 มกราคม 2557 นางสาวจันทร์ศรี จอมอิ่น เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมกับนายวิทย์ธพงษ์ เปี้ยวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพของศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงลำพูน สาขาทุ่งหัวช้าง ในพื้นที่บ้านจริญญา หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
นางสาวจันทร์ศรี  จอมอิ่น  เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร     ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 21 มกราคม  2557  เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการจัดงานกีฬา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ ปี 2557 และเรื่องการดำเนินงานในส่วนของกองทุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอทุ่งหัวช้าง ลิกที่นี่่

นายวิทย์ธพงษ์  เปี้ยวงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง  ได้ออกพื้นที่ ณ ศาลากลางบ้านห้วยปิง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปวง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  เพื่อดำเนินการส่งมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรให้แก่เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ตามนโยบายกรมส่งเสริมที่ให้ดำเนินการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีข้อมูลทางการเกษตรเป็นของตนเองและนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการฟาร์ม การขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในกรณีเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาลี่นี่

 

      
  
 


Webmaster Design by Kessrin_fay@hotmail.com
http://thunghuachang.lamphun.doae.go.th/
Tel 0-539-75139 ,
Fax 0-539-75139
  


<
Free Clock /td>
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง  หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  51160  โทร.0-5397-5139
       E-mail :  Kessarin_fay_2005@hotmail.com