หน้าหลัก ประวัติ อัตรากำลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร ik

นายทองวัน ปัญญาแก้วเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง

  ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 องค์ความรู้ KM
ข่าวส่งเสริมการเกษตร
 ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 สถิติการปลูกพืช
ระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุมประจำเดือน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนปฏิบัติงานรายบุคคล
 แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาอำเภอ
แผนเยี่ยมรายบุคคล
(Visit1 Visit2 Visit3)
งานแปลงใหญ่ระดับอำเภอ
บทความด้านการเกษตร
ศูนย์เรียนรู้ ฯ (ศพก)
สายใยรักแห่งครอบครัว
ข้อมูลกลุ่มแม่บ้าน
ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร
 ข้อมุลกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร
YSF
SF
 วิสาหกิจชุมชน 
สินค้า OTOP
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 สมุดโทรศัพท์
สำนักงานเกษตรอำเภอ
อำเภอเมืองลำพูน
อำเภอบ้านธิ
อำเภอป่าซาง
อำเภอบ้านโฮ่ง
อำเภอเวียงหนองล่อง
อำเภอลี้
อำเภอแม่ทา
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
Free Clock

 


วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อน โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อจัดเตรียมความพร้อม วางแผน เวทีที่ 3 ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยมี นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง เป็นประธาน คลิกที่นี่
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้ นางสาวบังอร ตาจินะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษีที่เกี่ยวข้องของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยวิทยากรจากสำนักงานสรรพากร โดยมีผู้แทนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
ันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2561 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแม่แสม หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนปม เพื่อชี้แจงการประสานการปฏิบัติข้อสั่งการของทางราชการ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ที่เข้าร่วมประชุม โดยมี นายเชิดชัย พิมพ์กะภีร์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) เป็นประธาน คลิกที่นี่
วันที่ 3 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้าง สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 41 ราย โดยมีนายเชิดชัย พิมพ์กะภีร์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ผู้แทนนายอำเภอทุ่งหัวช้างเป็นประธานในการมอบ คลิกที่นี่
วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้ นายสัญญา แก้วอร่าม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้นำชุมชน สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมอบรม 45 คน คลิกที่นี่
วันนี้ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายเชิดชัย พิมพ์กะภีร์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) เป็นประธาน ประจำเดือนเมษายน 2561 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติข้อสั่งการของทางราชการ การดำเนินโครงการทางการเกษตร ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร เข้าร่วมประชุมด้วย คลิกที่นี่
วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน แจกต้นพันธุ์ลำไยตามโครงการส่งเสริมการปลูกลำไยพันธุ์ดีพันธุ์ดั้งเดิมลำพูน จำนวน 430 ต้น เกษตรกร 43 ราย คลิกที่นี่
วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ประชุมประจำเดือน (DM) เมษายน2561 เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามงาน/โครงการ/กิจกรรม วางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561

ขอเชิญชวนเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและเกษตรกรที่ที่ขึ้นทะเบียน
ไว้แล้วมาปรับปรุงข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อจะได้นำข้อมูลที่ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลในการดำเนินการ
โครงการและมาตรการภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
1. ระยะเวลารับขึ้นทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2. สถานที่รับขึ้นทะเบียน สำนักงานเกษตรอำเภอลี้ หรือสถานที่อื่นใดที่เจ้าหน้าที่กำหนดหรือนัดหมาย
3. หลักฐาน ทะเบียนบ้านฉบับจริงและเกษตรกรผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วน 
4. ผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องมายื่นแบบคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ณ สถานที่นัดหมาย
หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามแต่ผู้รับขึ้นทะเบียนจะประกาศให้รับทราบ
5. แบบคำร้องที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียน ผู้รับรอง และเจ้าหน้าที่รับคำร้องขอขึ้นทะเบียน
6. ผู้ขอขึ้นทะเบียนสามารถแสดงความจำนงยื่นแบบคำร้องได้ ณ จังหวัดที่ผู้นั้นประกอบการเกษตร
หรือจังหวัดที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านที่ใดที่หนึ่งเพียงอย่างเดียว
7. การดำเนินมาตรการของรัฐอาจสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ขอขึ้นทะเบียนและได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ผู้ขอขึ้นทะเบียนแล้ว
ได้รับสิทธิประโยชน์จากการดำเนินตามมาตรการของภาครัฐแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี 

 

เกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 
ประกอบการเกษตร หมายถึง การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริโภคหรือจำหน่าย หรือ  ใช้งานในฟาร์มตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. การทำนาหรือทำไร่ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป
 2. การปลูกผัก หรือ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่      ตั้งแต่ 1 งานขึ้นไป
 3. การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น หรือ การปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
 4. การปลูกไม้ผล หรือ ไม้ยืนต้นแบบสวนผสม บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นอย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป
 5. การเลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
 6. การเลี้ยงโค กระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป
 7. การเลี้ยงสุกร แพะ แกะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป
 8. การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป
 9. การเลี้ยงสัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน มีรายได้จากกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
 10. การประกอบกิจกรรมการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน แต่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ (1) ถึง ข้อ (9) และมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปี
  หมายเหตุ
   1. ในกรณีที่มีการเลี้ยงไหม ต้องเลี้ยงตั้งแต่ 1 แผ่นขึ้นไป 
  2. ในกรณีที่มีการเลี้ยงผึ้ง ต้องเลี้ยงตั้งแต่ 5 รังขึ้นไป 
  3. การเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึงการเลี้ยงสัตว์น้ำ ในน้ำจืด น้ำกร่อย และ น้ำเค็ม 
  ผู้ขอขึ้นทะเบียนหมายถึง หัวหน้าหรือสมาชิก หรือบุคคลที่รับผิดชอบหรือได้รับผลประโยชน์จากการประกอบการเกษตรของครัวเรือนเกษตร โดยไม่คำนึงถึงกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่แท้จริง และไม่เป็นผู้รับจ้างทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ในครัวเรือนเกษตรหนึ่งครัวเรือนจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ หนึ่งคนเท่านั้น ณ สถานที่รับขึ้นทะเบียนตามทะเบียนบ้าน หรือสถานที่ประกอบการเกษตรก็ได้ 

  (1) กรณีขอขึ้นทะเบียนลักษณะประเภทส่วนบุคคล ได้แก่ 
  1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขึ้นทะเบียน 
  2. ทะเบียนบ้านของผู้ขอขึ้นทะเบียนหรือสำเนาที่มีรายชื่อบุคคลในครัวเรือน
  3. หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน 

  (2) การขอขึ้นทะเบียนลักษณะประเภทนิติบุคคล ได้แก่ 
  1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล
  2. ทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคลหรือสำเนา 
  3. หนังสือรับรองนิติบุคคลหรือสำเนา 
  4. หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้แทน
  5. หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดิน       

      
  
 


Webmaster Design by Kessrin_fay@hotmail.com
http://thunghuachang.lamphun.doae.go.th/
Tel 0-539-75139 ,
Fax 0-539-75139
  


<
Free Clock /td>

 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง  หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  51160  โทร.0-5397-5139
       E-mail :  Kessarin_fay_2005@hotmail.com