หน้าหลัก ประวัติ อัตรากำลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร ik

นายทองวัน ปัญญาแก้วเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง

  ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 องค์ความรู้ KM
ข่าวส่งเสริมการเกษตร
 ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 สถิติการปลูกพืช
ระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุมประจำเดือน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนปฏิบัติงานรายบุคคล
 แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาอำเภอ
แผนเยี่ยมรายบุคคล
(Visit1 Visit2 Visit3)
งานแปลงใหญ่ระดับอำเภอ
บทความด้านการเกษตร
ศูนย์เรียนรู้ ฯ (ศพก)
สายใยรักแห่งครอบครัว
ข้อมูลกลุ่มแม่บ้าน
ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร
 ข้อมุลกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร
YSF
SF
 วิสาหกิจชุมชน 
สินค้า OTOP
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 สมุดโทรศัพท์
สำนักงานเกษตรอำเภอ
อำเภอเมืองลำพูน
อำเภอบ้านธิ
อำเภอป่าซาง
อำเภอบ้านโฮ่ง
อำเภอเวียงหนองล่อง
อำเภอลี้
อำเภอแม่ทา
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
Free Clockวันที่ 18 มกราคม 2561 นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้นายทศพล แสนไม้ช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ดำเนินการจัดอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน โดยมี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน ร่วมบูรณาการให้ความรู้แก่เกษตรกรในหัวข้อ "การจัดทำบัญชี รับ- จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ" สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมบูรณาการให้ความรู้กับเกษตรกร ในหัวข้อ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร/วิสาหกิจชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ในการนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 ราย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำบัญชี รับ- จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม องค์กร และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเกษตรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในครัวเรือนและกลุ่ม องค์กร หรือวิสาหกิจชุมชนของตนเองได้ คลิกที่นี่
วันที่ 18 มกราคม 2561 นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยนางสาวเกศสรินทร์ ทานา เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการ ร่วมกันออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2561 ณ ศาลาหมู่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยมีนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธาน ในการนี้สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมให้บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตรและแจกพันธุ์ผักสวนครัวแก่ราษฎรที่ร่วมโครงการ ซึ่งภายในงานมีการมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่มีฐานะยากจนจำนวน 15 ราย มอบผ้าห่มพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 10 ราย และมีหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมให้การบริการแก่ราษฎรอย่างคับคั่ง คลิกที่นี่
วันที่ 17 มกราคม 2561 นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแปลงสาธิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่ง โดยมี นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ แปลงสาธิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันฝรั่ง ม.1 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ภายในงานมีการสาธิตดังนี้ 1. การให้น้ำมันฝรั่งด้วยระบบน้ำหยด เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา และลดปริมาณน้ำที่ใช้รดต้นมันฝรั่งในแต่ละครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับการให้น้ำแบบตามร่อง 2. การสาธิตการใช้กับดักกาวเหนียวเพื่อกำจัดแมลงในแปลงมันฝรั่ง และการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 3. การสาธิตวิธีคัดเกรดหัวมันฝรั่ง โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เขตเชียงใหม่ 4. การสาธิตการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมัก เพื่อใช้ในการปรับปรุงและบำรุงดิน เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน หน่วยที่ 4 ทุ่งหัวช้าง - ลี้ ทั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 รายซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้รับความรู้ในเรื่องการให้น้ำด้วยระบบน้ำหยดในแปลงปลูกมันฝรั่ง,การป้องกันกำจัดแมลงและการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย,การคัดเกรดมันฝรั่ง และการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อนำไปปรับใช้ในแปลงของเกษตรกรต่อไป คลิกที่นี่
วันที่ 15 มกราคม 2561 นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ดำเนินการประชุมสำนักงาน เพื่อวางแผนการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไขและแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ คลิกที
วันที่ 15 มกราคม 2561 นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด ซึ่งออกตรวจประเมินผลงานของนายมนตรี เสาร์คำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านปวง ตัวแทนของอำเภอทุ่งหัวช้างที่เสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลระดับจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านปวง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดย นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้ น.ส.บังอร ตาจินะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตกาแฟดอยป่าแป๋และเครื่องดื่มสมุนไพร ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตชาใบหม่อนบ้านทุ่งหัวช้าง จำนวน 10 ราย ร่วมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารผลิตสินค้าเกษตรแปรูป ช่องทางการตลาด โดยมีนางกัลยา ขาวโสม ประธานกลุ่มให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร คลิกที่นี่
วันที่ 12 มกราคม 2561 นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่ ตำบลตะเคียนปม จำนวน 195 ราย เป็นเงิน 244,602.25 บาท โดยมี นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันที่ 10 มกราคม 2561 จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดย นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้ นางสาวดารณี สุวรรณกาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้างแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันที่ 10 ม.ค.2561 นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ดำเนินการจัดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยมีนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานที่ประชุม มี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ ฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการดำเนินงาน และหาแนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่เกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ โดย ศพก.อำเภอทุ่งหัวช้างมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพ คือ พัฒนาฐานเรียนรู้ พัฒนาแปลงเรียนรู้ และพัฒนาข้อมูลประจำศูนย์เรียนรู้ ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ โดยมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมบูรณาการให้ความรู้กับเกษตรกร ในหัวข้อ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ในการนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ราย โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับ การยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer และการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ คลิกที่นี่
วันที่ 9 มกราคม 2561เวลา 09.00 น. จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว
เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้นางสาวบังอร ตาจินะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกร จำนวน 20 รายตำบลทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรปี 2561
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันที่ 8 มกราคม 2561 นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ให้การต้อนรับนางสาว จันทร์ศรี จอมอิ่น
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ผู้แทนกรมการค้าภายใน ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทน ธกส.จังหวัดลำพูน ในการประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมให้เป็นสินค้าอินทรีย์ ระดับอำเภอแม่ทา ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและขยายช่องทางการตลาดสู่อาเซียน
ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มีกลุ่มเข้าร่วมส่งผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 6
กลุ่ม
1.กลุ่มจาวสวนอินทรีย์ทุ่งหัวช้าง
2.กลุ่มชาใบหม่อนทุ่งหัวช้าง
3.กลุ่มผลิตเห็ดหลินจือบ้านหนองบัว
4.กลุ่มทอผ้ากระเหรี่ยงกี่เอวบ้านห้วยไร่
5.กลุ่มผลิตข้าวกล้องไม้สลี
6.กลุ่มผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านไม้ตะเคียน คลิกที่นี่
วันที่ 8 มกราคม 2561 นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างประจำเดือนมกราคม 2561 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานแต่ละโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันที่ 8 ม.ค.2561 นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดการอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ " 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง " ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดลำพูน โดยมี นายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนเป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับอำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันที่ 5 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้ นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อหาแนวทางการบริการจัดการมันสำปะหลัง ปี 2560/2561
ันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมพิธีมอบผ้าห่ม ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ ต.ตะเคียนปม จำนวน ๑๐๐ ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน และเดินทางมอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ป่วยติดเตียง – ติดบ้าน จำนวน ๕ ราย ในพื้นที่ ต.ตะเคียนปม โดยมี พ.ท.สืบสกุล ชมภูนุช ผบ.ร.๗ พัน.๒ / ผบ.หน่วยรับผิดชอบพื้นที่ เป็นประธานในพิธี คลิกที่นี่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมต้อนรับนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ศรี จอมอิ่น หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนติดตามการดำเนินงาน/ตรวจเยี่ยมรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 ตามรอยเท้า ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ชุมชนทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน คลิกที่นี่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง
อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน คลิกที่นี่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยนางสาวดารณี สุวรรณกาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับนายอนุชา ศานติวิจัย ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ 9101 ตามรอยเท้า ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านแม่บอนเหนือ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โดยมีนายสุธรรม สุยะ ปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้าง เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้าง และผู้นำชุมชนบ้านแม่บอนเหนือร่วมให้การต้อนรับ คลิกที่นี่
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้นายทศพล แสนไม้ช่างนางสาวบังอร ตาจินะ และนางสาวดารณี สุวรรณกาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2561 รายแปลง (โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานรายแปลง แบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้จัดการแปลงใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีนางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 50 ราย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คลิกที่นี่

วันที่ 10 พ.ย.60 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง นายทศพล ไม้แสนช่าง และนางสาวบังอร ตาจินะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับคณะกรรมการเฉพาะกิจจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะทำงานระดับอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายวัสดุทางการเกษตร เพื่อตรวจสอบการขออนุญาตจำหน่าย การเก็บรักษา สารโพแทสเซี่ยม คลอเรต โดยได้ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ร้านค้า เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการเกิดการอุบัติเหตุจากการระเบิดของสารโพแทสเซี่ยม คลอเรต คลิกที่นี่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดย นายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"และการดำเนินการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมี นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการฯ  ระดับอำเภอ เข้าร่วมฟังการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยนางสาวดารณี สุวรรณกาศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมหมู่บ้านประจำเดือน ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม.๔ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน โดยมีการชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ในด้านการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภัยธรรมชาติ และโครงการต่างๆของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรรับทราบ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น คลิกที่นี่
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้ารับฟังนโยบาย จากนายนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด โดยมีนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และประชาชนจิตอาสาอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมรับฟังและร่วมทำกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบอำเภอทุ่งหัวช้าง คลิกที่นี่
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตะเคียนปม สัญจร เพื่อหารือข้อราชการและงานเร่งด่วน รวมถึง ชี้แจงงานด้านภัยธรรมชาติให้แก่ผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและทันเหตุการณ์ ณ ศาลาประชาคม ม.2 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน คลิกที่นี่
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้ตะเคียน ม.2 ต.ตะเคียนปม โดยมีสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมให้ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน ณ ศาลาตลาดประชารัฐ ม.2 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน คลิกที่นี่
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมกับนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และกำนันตำบลบ้านปวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอทุ่งหัวช้าง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยมีการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการอุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้ป่วยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ในพื้นที่หมู่ 10 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพู คลิกที่นี่
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม โดยมีนายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการเข้ร่วมมอบถุงยังชีพ ซึ่งมีเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเข้ารับมอบถุงยังชีพจำนวน 223 ราย คลิกที่นี่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ดำเนินการประชุมสำนักงานประจำเดือน เพื่อชี้แจงข้อราชการ งานตามนโยบาย วางแผนการดำเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค เพื่อหาแนวทางแก้ไขและแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ คลิกที่นี่
 

      
  
 


Webmaster Design by Kessrin_fay@hotmail.com
http://thunghuachang.lamphun.doae.go.th/
Tel 0-539-75139 ,
Fax 0-539-75139
  


<
Free Clock /td>
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง  หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  51160  โทร.0-5397-5139
       E-mail :  Kessarin_fay_2005@hotmail.com