หน้าหลัก ประวัติ อัตรากำลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร ik

นายทองวัน ปัญญาแก้วเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง

  ข้อมูลทั่วไป
โครงการ foodsafety
 องค์ความรู้ KM
ข่าวส่งเสริมการเกษตร
 ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 สถิติการปลูกพืช
ระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุมประจำเดือน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนปฏิบัติงานรายบุคคล
 แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาอำเภอ
การระบาดศัตรูพืช
ศูนย์เรียนรู้ ฯ พอเพียง
สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการประจำตำบล
พืชฤดูแล้ง
เศรษฐกิจการคลัง
 ข้อมุลสถาบันเกษตรกร
 วิสาหกิจชุมชน 
สินค้า OTOP
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 สมุดโทรศัพท์
สำนักงานเกษตรอำเภอ
อำเภอเมืองลำพูน
อำเภอบ้านธิ
อำเภอป่าซาง
อำเภอบ้านโฮ่ง
อำเภอเวียงหนองล่อง
อำเภอลี้
อำเภอแม่ทา
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
Free Clockวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนายวรรณ์ ผัดดอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่12 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ครบ 4 ปีเพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง คลิกที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช สัตว์ ประมง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน และปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย มีเกษตรเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ราย ณ แปลงส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ นางนริศรา สุคำอ้าย หมู่11 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมกับนางสาวพรพรรณ์ เลสักนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน นำตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งจำนวน 50 ราย โครงการระบบส่งเสริมแปลงใหญ่ (มันฝรั่ง) จังหวัดลำพูน ปี 2560 ไปทัศนศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการเกษตรกรในแต่ละแปลง/การรวมกลุ่มเกษตรกรและการบริหารจัดการการตลาด / เชื่อมโยงการตลาด ณ แปลงมันฝรั่ง นายบุญศรี ใจเป็ง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเจดีย์แม่ครัว หมู่ 9 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว
เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการ
ระบบส่งเสริมแปลงใหญ่ (มันฝรั่ง) จังหวัดลำพูน ปี 2560 กิจกรรม อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรบริหารจัดการการตลาด / เชื่อมโยงการตลาด โดยจัดอบรมในรูปแบการเสวนา มีวิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน,
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน, สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มีเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2560 จำนวน 300 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง และนายชวลิต ศรีวิจี๋ เจ้าของศูนย์ ศพก.อำเภอทุ่งหัวช้าง ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ครั้งที่ 2/2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ตำบลตะเคียนปม จังหวัดลำพูน โดยมี นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานที่ประชุม
วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้ นางสาวสรินทร์ ตันเส้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การอบรมพัฒนาระบบควบคุมภายในกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวปลอดภัย/ข้าวอินทรีย์ ภายใต้กิจกรรมที่ 1 ยกระดับสินค้าข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรฯ โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปี 2560 โดยมีนายทองยุทธ คำแปง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง เป็นวิทยากรบรรยาย มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ยังมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย์ ได้มาพบปะผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้ นายทศพล ไม้แสนช่าง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน(เกษตรที่สูง) ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม การทำแผนการผลิตและการตลาด โดยการจัดเวทีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในกลุ่ม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู่11 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน มีเกษตรเข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ราย ทั้งนี้มีนางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอทุ่งหัวช้าง ได้มาเยี่ยมเยียนเกษตรกร พร้อมทั้งให้คติข้อคิดในการดำเนินชีวิต
วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ไก่ไข่ เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง กิ่งพันธุ์ชะอม ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไม้ตะเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารในครัวเรือน ปี 2560 จำนวน 30 ราย วัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครัวเรือนเกษตรกรและชุมชนสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนได้ และมีนางวรรณิการ์ หุ่นภู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมดำเนินการและติดตามงานในครั้งนี้
วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตชาใบหมอน อำเภอทุ่งหัวช้าง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2560 และได้มีการสาธิตขั้นตอนการผลิตชาใบหม่อน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตชาใบหม่อน บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่3 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1 / 2560 โดยมีนางจำเนียร แสนราชา
เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพ่อของแผ่นดินอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อพิจารณาสนับสนุนการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทาง
ประชารัฐ และการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง โดยมีนางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากะเหรี่ยงสัมพันธ์ 60 โดยมีนางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานพิธีเปิด และมีประชาชนชาวกะเหรี่ยงเข้าร่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม จังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมประชุมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อร่วมปรึกษาหารือชี้แจงข้อราชการ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติราชการในเดือนที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติราชการ
โดยมีนางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานที่ประชุม และมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
วันนพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ได้ดำเนินการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ District Monthly Meeting(DM) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อชี้แจงข้อราชการ งานโครงการต่าง ๆ และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 

      
  
 


Webmaster Design by Kessrin_fay@hotmail.com
http://thunghuachang.lamphun.doae.go.th/
Tel 0-539-75139 ,
Fax 0-539-75139
  


<
Free Clock /td>
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง  หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  51160  โทร.0-5397-5139
       E-mail :  Kessarin_fay_2005@hotmail.com