หน้าหลัก ประวัติ อัตรากำลัง ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อสอบถาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร ik

นายทองวัน ปัญญาแก้วเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง

  ข้อมูลทั่วไป
โครงการ foodsafety
 องค์ความรู้ KM
ข่าวส่งเสริมการเกษตร
 ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
 สถิติการปลูกพืช
ระบบส่งเสริมการเกษตร
รายงานการประชุมประจำเดือน
แผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนปฏิบัติงานรายบุคคล
 แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาอำเภอ
การระบาดศัตรูพืช
ศูนย์เรียนรู้ ฯ พอเพียง
สายใยรักแห่งครอบครัว
ศูนย์บริการประจำตำบล
พืชฤดูแล้ง
เศรษฐกิจการคลัง
 ข้อมุลสถาบันเกษตรกร
 วิสาหกิจชุมชน 
สินค้า OTOP
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 สมุดโทรศัพท์
สำนักงานเกษตรอำเภอ
อำเภอเมืองลำพูน
อำเภอบ้านธิ
อำเภอป่าซาง
อำเภอบ้านโฮ่ง
อำเภอเวียงหนองล่อง
อำเภอลี้
อำเภอแม่ทา
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
Free Clockวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ดำเนินการจัดกระบวนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการรวมตัวของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและพัฒนาองค์กรเกษตรกร (กลุ่มยุวเกษตรกร) มีนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 18 ราย ณ โรงเรียนดอนมูล ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
โดยมีนายอนันต์ จุลธง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน มาถ่ายทอดเทคนิค วิธีการดำเนินงานของกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อให้กลุ่มยุวเกษตรกรเริ่มต้นพัฒนาทักษะต่อไป คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี" อำเภอทุ่งหัวช้าง
โดยมีนางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานนำกล่าวถวายคำปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)อำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อชี้แจงโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะต้องบูรณาการเข้าร่วมกับ ศพก. รวมทั้งหารือและแจ้งรายละเอียดโครงการ 9 999 ตามรอยเท้าพ่อ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จัดประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอทุ่งหัวช้าง ประจำปี 2559 ครั้งที่1/2559 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยมีนายพิเชษฐ์ ชัยฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางวรรณิการ์ หุ่นภู่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในงานการปฏิบัติงาน ชี้แจงและทบทวนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรวมถึงระเบียบการบริหารเงินกองทุนแม่บ้านเกษตรกร ทั้งนี้ยังมี นางจีราภรณ์ เรืองฤาษี เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน มาให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอีกด้วย คลิกที่นี่
วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง
โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมให้การต้อนรับนางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอทุ่งหัวช้างคนใหม่ โดยมี ว่าที่ ร.ท. บำรุง คำไว ปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งหัวช้าง กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้างร่วมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้างได้นำข้าวต้มมัดและขนมสอดไส้ ในการเลี้ยงต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน –ผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเป็นกันเอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ให้การต้อนรับนายสมคิด ซอนปา เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน จังหวัดลำพูนเพื่อประสานงานเรื่องการขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน ในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้นางสาวสรินทร์ ตันเส้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีนายอนุชา ศานติวิจัย ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดลำพูน เป็นประธานที่ประชุม คลิกที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ทุ่งหัวช้าง เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 35 หมู่บ้านเสนอ โดยมี ว่าที่ รท.บำรุง คำไว ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ให้การต้อนรับนายนครเทพ สักลอ หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการปลูกมันฝรั่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง-ลี้ เพื่อประสานงานโครงการส่งเสริมการปลูกมันฝรั่งในพื้นที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันพุธ ที่15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมงานพิธีรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และงานลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีว่าที่ รท.บำรุง คำไว ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาบ้านดอยวงศ์ หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานเกษตรทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางประชารัฐ "คนลำพูนสร้างฝายถวายพ่อ" โดยมีนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ให้การต้อนรับนายประพจน์ พรหมฟัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะทำงานจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เพื่อประสานงานโครงการข้าวอินทรีย์ และตรวจติดตามการประเมินเกษตรกรผู้ร่วมโครงการข้าวอินทรีย์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้นางสาวบังอร ตาจินะ และนางสาวสรินทร์ ตันเส้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 พร้อมทั้งนำน้ำยาล้างจานเศรษฐกิจพอเพียงแจกให้กับเกษตรกร โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางบ้านหัวขัว หมู่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. สำนักงานเกษตรทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีว่าที่ รท.บำรุง คำไว ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอทุ่งหัวช้างเป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน ประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้างเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาการเปรียญ วัดทุ่งหัวช้าง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ได้ประสานให้สำนักงานประมงจังหวัดลำพูนมารับดำเนินการขึ้นทะเบียนขออนุญาตเลี้ยงกุ้งก้ามแดงของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง เนื่องจากการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีกฎหมายควบคุมการเลี้ยง ผู้เลี้ยงต้องขออนุญาตเลี้ยงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีนายวรเมศ บุญยัง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน เป็นเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียน มีเกษตรกรมาลงทะเบียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้นางสาวบังอร ตาจินะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 (หมู่บ้านละ 250,000 บาท) ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มุ่งหวังให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ของตนเอง ด้วยการคิดค้นปัญหาผ่านกระบวนการประชาคมแล้วเสนอแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา โดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีว่าที่ รท.บำรุง คำไว ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานที่ประชุม มีกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ระดับอำเภอ เพื่อหารือเรื่องการสร้างศาลาเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยมีนางสาวกังสดาล ชัยยศ รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืชจังหวัดลำพูนพร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งหัวช้าง และเจ้าหน้าที่ทหาร เข้าตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวชุมชนในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำของเกษตรกร
วันจันทร์ ที่7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมพิธีสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน ประชาชนอำเภอทุ่งหัวช้างเข้าร่วมพิธี ณ วัดทุ่งข้าวหาง ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้นางสาวบังอร ตาจินะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ปี 2559-2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรบ้านแคว ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง ได้ดำเนินการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ District Monthy Meeting(DM) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อชี้แจงข้อราชการ งานโครงการต่าง ๆ และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้นางสาวบังอร ตาจินะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอทุ่งหัวช้าง เพื่อให้ตัวแทนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแต่ละกลุ่ม ส่งคืนเงินยืม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการเกษตร มีกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ศบกต. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมประชุมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อร่วมปรึกษาหารือชี้แจงข้อราชการ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติราชการในเดือนที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติราชการ โดยมีว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานที่ประชุม และมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ หอประชุมอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง โดยนายทองวัน ปัญญาแก้ว เกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ครั้งที่ 11/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อร่วมรับฟังและชี้แจงข้อราชการ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติราชการ โดยมีนายเชิดชัย พิมกะภีร์ ปลัดอำเภอทุ่งหัวช้าง เป็นประธานที่ประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 

      
  
 


Webmaster Design by Kessrin_fay@hotmail.com
http://thunghuachang.lamphun.doae.go.th/
Tel 0-539-75139 ,
Fax 0-539-75139
  


<
Free Clock /td>
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง  หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหัวช้าง  อำเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดลำพูน  51160  โทร.0-5397-5139
       E-mail :  Kessarin_fay_2005@hotmail.com