สถิติการปลูกพืช

สถิติการผลิตข้าว พืชไร่ พืชผักระดับอำเภอ ปี  2544-2561 

สถิติการผลิตไม้ผลไม้ยืนต้นระดับอำเภอ ปี 2551-2561